תנאים והתניות לשימוש לתכנית חבילות השירות – מאי 2022 

 רימד רפואת שינה בע׳׳מ

remed.co.il 

רימד מברכת אותך על החלטתך להפוך לחבר קהילה שלנו ולאמץ ואורח חיים בריא ושינה איכותית. תנאי מוקדם להצטרפות לתכנית המסלולים שלנו היא הסכמה מלאה לתנאי התקנון.

1.      הרשמה וחברות בחבילת/מסלולי השירות של רימד רפואת שינה –

1.1. חבילת השירות חלה רק על לקוחות שנרשמו לתכנית, כפוף לתנאים שלהלן ומעידה על כך שהמשתמש באתר ("המשתמש" או "הלקוח") הסכים לכל הוראות התנאים שלהלן ("התנאים" או "תנאי השימוש"). כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש, מקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי רימד רפואת שינה בע׳׳מ, או משווקת המוצר רימד רפואת שינה בע׳׳מ, או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה. במידה והמשתמש אינו מסכים להיות מחויב על ידי התנאים, הוא מבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

1.2 החברות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. 

1.3 המסלול מחוייב בעסקה אחת הניתנת לפריסה של עד 12 תשלומים ללא ריבית.   

1.4. לא ניתן לבטל עסקה לאחר פתיחת המארז השנתי של המוצרים המתכלים, בהתאם להוראת חוק "חוק הגנת הצרכן -התשמ"א 1981" ניתן להחזיר כל מוצר למעט ציוד רפואי סטרילי, שמעת שהאריזה נפתחה לא ניתן להחליף את המוצר אשר החוק אוסר על החזרתם (טובין פסידים). ציוד רפואי מתכלה – כולל מסכות להנשמה שהיו בשימוש, מוצרי שיקום סיעודי ומוצרים שיוצרו בהתאמה אישית.

1.5. ביטול לאחר משלוח המוצר. ניתן להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. המוצר מיועד לשימוש אישי בלבד, ולכן פתיחת האריזה תחשב לשימוש.

1.6. פירוט החבילות הניתנות לניצול בתוך שנה מיום הרכישה: 

יש לנצל את תוכן החבילה הנבחרת עד שנה מיום הרכישה. 

1.7. לא ניתן לשנות מסלול למסלול בסיס (נמוך יותר).

1.8 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של בעל/ת מסלול מכל סיבה שהיא, במקרה זה יזוכה המסלול בהחזר כספי לפי יתרת ניצול מוצרי החבילה. 

2.    הרשמה לשיחות ייעוץ רפואי ומעקב –

2.1. רישום, ביטול ושינוי מועד שיחת הייעוץ יתבצע דרך הוואטסאפ בלבד. 

2.2. ניתן לתאם מועד לשיחה על בסיס יומן פנוי בלבד. 

2.3. ביטול/שינוי מועד שיחת הייעוץ יש לבצע עד השעה 12:00 ביום הפגישה. לאחר מועד זה השיחה תחשב כמנוצלת.

2.4. בביטול  שיחת הייעוץ עד השעה 12:00 בלבד, כאמור לעיל, ניתן לזמן תור לשיחה נוספת. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות משיחת הייעוץ. 

2.5. יש להקפיד על הופעה בזמן לשיחת הייעוץ. במקרים חריגים תתאפשר הכנסת מאחרים עד 10 דקות מתחילת מועד השיחה. מעבר לכך הכניסה תותר על פי שיקול דעת הרופא בלבד. 

3. שינויים ועדכונים – 

3.1. תכנית ההטבות היא תכנית שנתית, ולפיכך החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

3.2. השינויים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה והחברה תהיה רשאית להודיע עליהם גם בדרכי פרסום אחרות, כגון הודעות טקסט, הודעות דוא"ל אישיות ללקוחות ועדכונים באפליקציה.

4. תקלות ותמיכה – 

4.1. לדיווח על תקלות במכשיר/מסכה/כל דבר אחר שמפריע יש לפתוח קריאת שירות מסודרת ואנחנו נחזור תוך עד 2 ימים עסקים. 

4.2. במידה ומדובר בתקלה שדורש שליחת המכשיר למעבדה יש לקחת בחשבון שמדובר בזמן ארוך של לפחות חודש ימים. בזמן הזה נספק מכשיר חלופי אל בית הלקוח. 

4.3. יש לפנות לגבי תקלות בדרך הנ״ל בלבד.

4.4. ישנה אפשרות לדרג את דחיפות התקלה, אנו מבקשים שתפעילו שיקול דעת ברמת הדחיפות. 

5. מוצרים –

5.1      החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את תוכן האתר ואת המוצרים הנמכרים בו. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר גם בעתיד, החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם.

6.     רכישות מוצרים באתר –

-6.1      בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר רימד רפואת שינה בע׳׳מ, בתנאי שמסרו את הפרטים המתבקשים במהלך הרכישה.

6.2      למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באתר – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותם לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.     מועדים ואופן אספקה

7.1      מובהר בזאת כי לא תהיה לכם כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה בגין המשלוח מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

7.2      מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים הנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים הנובעים מחברת השילוח.

8.     שינויים וביטולים

מבצע פעולת הרכישה באתר רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

8.1     בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לקוחות החברה שהזמינו אחת מחבילות השירות אינם זכאים לבטל את העסקה. יחד עם זאת, במקרים חריגים בלבד, ולפנים משורת הדין, החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לאפשר ללקוחותיה להביא לביטול עסקה כאמור של חבילת השירות הנבחרת או חלק ממנה.

8.2      ביטול עסקה / מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר: במידה והלקוח מעוניין לבטל עסקה / מכירה לפני שהמשלוח נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול במייל לכתובת: [email protected]

8.3      במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.4    ביטול לאחר משלוח המוצר. ניתן להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. המוצר מיועד לשימוש אישי בלבד, ולכן פתיחת האריזה תחשב לשימוש.

האחריות להחזרת המוצר לחברה מוטלת על הלקוח. ביטל הלקוח את העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך ביניהם, כמתחייב לפי חוק הגנת הצרכן.

8.5     בדיקת המשלוח: הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות לשירות הלקוחות בתפריט ה״צור קשר״ שבאתר תוך 24 שעות ממועד האספקה. במידה והמוצר שהגיע פגום בדרך כל שהיא, החברה תדאג לספק מוצר חדש ללקוח על חשבונה.

9.     עדכון מחירים –

9.1      החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

10.      מע"מ –

10.1         כל המחירים המפורטים באתר רימד נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ.

11.     אמצעי התשלום –

11.1        אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.

11.2      רימד רפואת שינה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר רימד רפואת שינה בע"מ מכבד.

12.     תנאי ומועדי התשלום –

12.1        תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטת החברה. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.

13. מבצעים, הטבות והנחות –

13.1    אתר רימד רפואת שינה בע"מ מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות שונות בהתאם לצרכיה, וכמו כן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם ללא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

13.2    אין כפל על המבצעים, ההטבות ו\או ההנחות באתר.

14. מדיניות הפרטיות –

14.1      ברכישה באתר המשתמש יתבקש לאשר כי הוא מסכים לכל האמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לרבות לכל שימוש אשר יעשה במידע אודות המשתמש כמפורט בתנאים או על פי הוראות כל דין.

14.2     רכישה של מוצרי החברה דרך האתר כרוכה ברישום של המשתמש באתר ("הרישום"). במסגרת הרישום, המשתמש יידרש למסור מידע אישי מזהה אודותיו, לרבות שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי ("המידע").

14.3     על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסירת המידע, אך במידה שלא יימסר המידע, ייתכן שהחברה לא תוכל לספק את מוצרי החברה או השירותים עבור המשתמש. המידע שהמשתמש מספק לחברה נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מתחייב למסור מידע מלא ומדויק לחברה.

14.4   החברה תשמור את המידע (למעט פרטי כרטיס האשראי שלא יישמרו על ידי החברה ולא יועברו לגורמים שלישיים, למעט לחברות כרטיסי האשראי ולספקים הנוגעים להשלמת פעולות הרכישה) במאגר מידע בהתאם לחוק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות (כהגדרתם להלן), אשר ייתכן ותעודכנה מעת לעת על-פי שיקול דעת החברה ובהתאם להוראות הדין.

14.5    החברה אוספת ושומרת את המידע לטובת מתן השירותים על ידה באתר, למטרות שיפור ופיתוח האתר, לצרכי תפעול, לצרכי איסוף וניתוח נתונים, לקידום מכירות, לצרכי שיווק, לשליחת מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שליחת מסרונים לטלפון הנייד ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, על ידי החברה ו/או באמצעות צדדים שלישיים וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, להסדר תשלומים באמצעות ספקי שירותי סליקה ולצורך בירור פניות וציות להוראות דיני הגנת הפרטיות. נוסף על כך, החברה תהיה רשאית, למטרות הרשומות והמאושרות של מאגר המידע, להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן החברה רשאית לעשות בו שימוש ובכפוף להוראות כל דין. החברה תהיה רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישות המשתמש באתר לצדדים שלישיים ("המטרות").

14.6    בהתאם לדין, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנשמר אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אל החברה בבקשה לתקן את המידע. במידה שהמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע של החברה יהיה עליו להודיע על כך לחברה (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.

14.7    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן והחברה תידרש למסור את המידע ו/או מידע לגבי פעילויות המשתמש כלקוח של החברה, במקרים להלן:

א) כאשר החברה תידרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר או סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות. 

ב) לצורך אכיפת תנאי השימוש, לחקור ולהגן על החברה כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים שלישיים, או להגן על ביטחון ושלמות האתר.

ג) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד שלישי, או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות.

 ד) כדי לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע של המשתמש באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה. 

ה) כדי לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה של החברה. 

ו) כדי לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. 

ז) לצורך מימוש או הגנה על זכויות החברה, רכושה או לשם הגנה על הביטחון האישי של החברה ו/או כל צד שלישי אחר.

במסגרת הגלישה של המשתמש באתר, החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב כדוגמת "עוגיות" (קוקיס – Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף של האתר, לצרכי אימות פרטים, אבטחת מידע וכן לצורך התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולהקלת השימוש בו. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור לקבצי העוגיות.

15. דיוור –

15.1      המשתמש נותן בזה את הסכמתו למשלוח חומר דיוור שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של החברה שיועברו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שליחת מסרונים לטלפון הנייד ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר. המשתמש יכול לחזור בו מהסכמתו לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה מתאימה לדוא"ל [email protected] או לחילופין בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתו.

16.  שונות –

16.1    החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

16.2    החברה אינה מבטיחה או מתחייבת כי האתר יפעל והשירותים הניתנים בו יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות. החברה לא תישא באחריות לכך שהאתר לא יפעל ו/או לא יהיה נגיש מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה או טעות שנבעו מפעולות החברה ו/או מי מטעמה.

16.3    אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות, ורימד רפואת שינה בע"מ ומשווקת המוצר רימד רפואת שינה בע"מ – החברה, איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי, לאור זאת, כל אדם שסובל מבעיה בריאותית כלשהי, לרבות בעיות עור, אלרגיות ו\או רגישויות כלשהן – חייב להיוועץ ברופא בטרם השימוש המוצר. סמארימד רפואת שינה בע"מ ומשווקת רימד רפואת שינה בע"מ – החברה, לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.

16.4    מבלי לגרוע מהאמור בתנאים, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי הנובעים מתנאי השימוש, מהאתר, מהתכנים באתר, מהשימוש באתר, מחוסר היכולת לעשות שימוש באתר או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגיה.

16.5    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לחברה על ידי דואר אלקטרוני [email protected]

16.6    תנאים והוראות אלה ביחד עם כל הסכם אחר שנכרת בין המשתמש לבין החברה בקשר למוצרים או לשירותים של החברה, ממצים את מלוא ההסכמה בין המשתמש לבין החברה וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

16.7    אם ייקבע על-ידי רשות מוסמכת או ביהמ"ש כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, אז יראו את ההוראה כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.

16.8    המשתמש ו/או מי מטעמו, ישפו את החברה בגין כל הפסד, נזק ו/או הוצאה, ולרבות שכ"ט סביר של עו"ד, הנובעים מתביעה, תובענה או דרישה המופנית מצד ג' והנובעת משימושו של המשתמש באתר ו/או מהפרת התנאים על-ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

16.9    החברה רשאית להמחות ו/או להעביר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התנאים, כולן או מקצתן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

16.10    על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

16.11    מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או בקשר לתנאי השימוש, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

16.12    בכל שאלה או אי בהירות הנוגעת לתנאים אלו, באפשרות המשתמש ליצור קשר ישירות עם נציגי החברה שישמחו לסייע:

טלפון: 03-9459929, מייל: [email protected]