1 950.00

תנאי שימוש

כללי
הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה, באופן שהתקנון מהווה חוזה בין הלקוח לבין רימד רפואת שינה בע"מ (להלן: "("remed  השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחד.
רשאים לעשות שימוש באתר ולרכוש את המוצרים המוצעים למכירה באתר remed מי שמלאו לו 18 שנים, ברשותו כרטיס אשראי בתוקף, חשבון שיקים פעיל ו/או ברשותו דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הנמכרים באתר, בתמונות ו/או בכל התכנים באתר זה הינם של remed בלבד.
remed שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
הזמנת מוצרים.
באתר מוצעים למכירה מגוון של מוצרים.
למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר המכירות אזלו מהמלאי. במקרה כזה תקבל הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או טלפונית או ע”י אי אספקתו ביחד עם שאר המוצרים שהוזמנו. במקרה זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך ולא תחויב בגין המוצר.
תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן תמונות להמחשה בלבד.
לעיתים תיאור המוצר אינו מדויק / מתאים מסיבות שונות, אנו מתנצלים על כך מראש יחד עם זאת לא נוכל לפצות את הלקוח בשל טעות כתיב בתאור המוצר, אך נוכל לקבל חזרה את המוצר ולזכות את הלקוח בגין עלות המוצר.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת remed בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

תהליך ההזמנה
לאחר ביצוע תהליך הקניה על ידך, תקבל אישור על כך בדוא”ל. אישור זה אינו מחייב את חברת remed לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי הקניה נקלטו במערכת.
רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ו/ או יבוצע התשלום עבור ההזמנה במלואו באמצעי תשלום המקובל על חברת remed.
הזמנה משובשת
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שרכשת באתר, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט באתר remed באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבוש בקליטת הצעתך ועיבודה.
אם יחולו שיבושים או טעויות בתיאור המוצר, מחירו או בכל פרט אחר, תהיה remed רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הזמנתך.

אמצעי התשלום
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין ו/או במזומן ו/או בשיקים ו/או בהעברה בנקאית. הערה: מומלץ למחוק שיקים כאמצעי תשלום כדי להימנע משיקים חוזרים.
בעת קבלת המוצר תידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות כתנאי לקבל המוצר וכן תידרש חתימתך על שובר התשלום באמצעות כרטיס האשראי ו/או על תעודת המשלוח הנושאת את ומחיר הרכישה.

פרטיות
הפרטים האישיים שיימסרו על ידך בעת ביצוע ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבוצעו על ידך, יישמרו במאגר המידע של remed ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר.
מחירים ותשלומים
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר המוצרים, הכול בהתאם לסכום ההזמנה ו/או תשלום באמצעי אחר המקובל על remed(שיק מזומן מראש, העברה בנקאית מראש וכיוצ”ב).

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 מדיניות החלפות וביטולים זו (להלן: "המדיניות") חלה על לקוחות אשר רכשו בדיקת שינה ביתית (להלן: "הבדיקה") מחברת רימד רפואת שינה בע"מ (להלן: "החברה")  

 אנא קרא מדיניות זו בעיון לפני ביצוע הזמנה באתר והתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בה, שכן מדיניות זו יחד עם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה המתפרסמות  www.remed.co.il אתר החברה (להלן: "האתר") מעת לעת, מסדירים את תנאי ההתקשרות בינך (להלן: "הלקוח") לבין החברה. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך היא פונה לגברים ולנשים כאחד.  

מדיניות זו מסדירה באופן בלעדי את זכויותיך בכל הקשור לביטול עסקאות עם החברה בהתאם לשלבי העסקה  השונים, הכול בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "חוק הגנת הצרכן") למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין הוראות החוק לתנאי מדיניות זו יגברו הוראות החוק. עוד מובהר כי מדיניות החלפות וביטולים זו תחול עליך חרף כל מדיניות החלפות וביטולים כללית אחרת המופיעה באתר החברה.

ביטול עסקה

בתוך לא יאוחר מארבעה עשר יום (14) לאחר ביצוע ההזמנה בין אם דרך האתר, באמצעות נציג טלפוני של החברה או בדרך אחרת שתאפשר החברה מעת לעת  (להלן: "הזמנה"), יהיה רשאי הלקוח לבטל את העסקה על ידי מתן הודעה לחברה באחת הדרכים הקבועות בסעיף 4 להלן ובציון הפרטים הבאים:  

שמו המלא כפי שמופיע בפרטי ההזמנה, כתובת המייל אותו מסר במעמד ההזמנה, טלפון ומספר הזמנה. 

האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. 

 למען הסר ספק מובהר כי גם אם יתאפשר תשלום בתשלומים בגין הזמנה (על פי שיקול דעת החברה מעת לעת), לא יהיה בכך כדי לשנות את תנאי מדיניות זו בכל הנוגע לאפשרות ביטול עסקה וקבלת החזר כספי אשר יתאפשרו רק בתוך מסגרת הזמנים המפורטת בסעיף א לעיל.  

 החזר כספי 

במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף 1 לעיל ו-5 להלן, בתוך עד 14 יום ממועד ההזמנה, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי  מלא.  

החלפת בדיקת שינה ביתית בשל פגם בערכה 

היה והבדיקה לא הגיעה ללקוח בתוך 30 ימים ממועד שליחתה על ידי החברה או שהגיעה ללקוח במצב פגום, הלקוח ימסור על כך הודעה לחברה באופן מיידי, באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף  4 להלן. הלקוח יציין בהודעתו האם הוא מעוניין בשליחת בדיקה חדשה או בביטול העסקה. בחר הלקוח בביטול העסקה, יהיה זכאי להחזר כספי של הסכום אשר שולם על ידו לחברה בעת ההזמנה בתוך 14 יום ממועד מסירת הודעת הביטול . 

 מסירת הודעת ביטול

מסירת הודעת ביטול בהתאם לתנאי מדיניות זו תעשה באחת הדרכים הבאות:  

   • בדואר האלקטרוני בכתובת הבאה: [email protected]  יש לכתוב בכותרת "ביטול עסקה".
   • בטלפון למספר: 0524272871 

בהודעת הביטול יציין הלקוח את הפרטים הבאים:  שמו המלא וכתובת הדוא"ל כפי שמופיע בפרטי ההזמנה, טלפון ומספר הזמנה.

החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה .

מתן החזר כספי 

באם הלקוח אכן זכאי להחזר כספי, חלקי או מלא בהתאם לאמור במדיניות זו ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תפעל החברה על מנת להשיב ללקוח את ההחזר בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול מהלקוח, ככל הניתן – דרך אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח. החזר כספי יינתן רק במידה והערכה לא נפתחה כלל.

 כללי 

הלקוח מסכים בזאת כי הדין החל על מדיניות זו ועל כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עמה הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות זו, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף או לשנות את תנאי מדיניות זו בכל עת ולפי שיקול-דעתה הבלעדי ובלבד שביחס לכל עסקה יחולו תנאי המדיניות כפי שהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. כן מובהר כי לא יחולו על הלקוח הוראות המדיניות הכללית של החברה בדבר החזרות וביטולים אלא הוראות מדיניות זו.

החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהסכמת remed ולאחר אישורה. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של remed או במייל [email protected]

פרטי יצירת קשר

כתובת– רוטשילד 140 תל אביב

טלפון– 052-427-2871

 • מוצר נוסף לעגלה
1
העגלה שלך
35+ shoppers have bought this
ייעוץ רופא מומחה ד״ר אריק בלטקסה מ.ר. 88493
מחיר:950.00
- +
950.00
  חישוב משלוח
  אפשרויות המשלוח יעודכנו במהלך התשלום בקופה.
  חישוב המשלוח

  איכות השינה שלכם חשובה לנו

  בדיוק בגלל זה יצרנו ניוזלטר שיתן לכם ערך רב ומידע רפואי עדכני לגבי סיפאפ ודום נשימה. 
  בנוסף נוכל לעדכן אתכם בהטבות מיוחדות לרשומים על אביזרים ומכשירים.
  אנחנו מבטיחים לשלוח רק חומרים עם ערך ולא יותר מאחת לחודש.
  מוזמנים ליצור עימנו קשר ישירות ב-03-9459929

  לקוחות יקרים

  אנחנו נשמח לבדוק עבורכם, בתהליך אוטומטי ופשוט, את הזכאות לקבלת החזר משמעותי מביטוח הבריאות הפרטי שלכם.

  אנא היערכו עם תעודת הזהות שלכם, תהליך מילוי הפרטים קצר ואנו נחזור אליכם תוך 24 שעות עם תשובה על עצם ההחזר והיקפו.

  לאחר מכן נוכל גם לטפל עבורכם בתביעה, במידה ותרצו. הכל בשביל שתוכלו לישון טוב יותר – מגיע לכם !

  מוזמנים ליצור עימנו קשר ישירות ב-03-9459929